top of page

EACVI Certification in adult Transthoracic Echocardiography (TTE)

Europäische Echokardiologieprüfung 2019

Diplome / Fortbildungen

ÖAK Fortbildungsdiplom

ÖAK Diplom transthorakale Echokardiographie

ÖAK Diplom Herzschrittmacher - Therapie

ÖAK Zertifikat Sonographie Abdomen

ÖAK Zertifikat Sonographie Pleura und Lunge

ÖAK Zertifikat Sonographie Schilddrüse

ÖAK Zertifikat urogenitale Sonographie

ÖAK Zertifikat Sonographie hirnversorgende Arterien

bottom of page